Urodził się 6 marca 1966 r. w Bolesławcu. Jego świętej pamięci rodzice pochodzili z Kresów II Rzeczypospolitej. Mama Anna z Mickiewiczowskiego Nowogródka, a tato Antoni ze Zbaraża. Po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych 25 maja 1991 r. przyjął święcenia prezbiteratu w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Bolesławcu. W latach 1991-1995 był wikariuszem w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Bielawie, a w latach 1995-1998 był wikariuszem w parafii pw. Św. Karola Boromeusza w Wołowie. Następnie przez rok posługiwał jako wikariusz w parafii pw. NMP Matki Miłosierdzia w Oleśnicy. W czerwcu 1999 r. został mianowany prefektem dla alumnów I roku w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu z siedzibą w Henrykowie. W roku 2002 uzyskał na Papieskim Wydziale teologicznym we Wrocławiu doktorat z teologii w zakresie historii Kościoła na podstawie pracy pt.: Historia rzymsko-katolickiej diecezji pińskiej w latach 1925 – 1939. W tym samym roku ks. kard. Henryk Gulbinowicz, ówczesny Arcybiskup Metropolita Wrocławski powierzył ks. Janowi Adamarczukowi misję tworzenia Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Henrykowie, którego był dyrektorem nieprzerwanie do sierpnia 2014 r. jednocześnie od 2004 r. był wicerektorem Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu z siedzibą w Henrykowie. Był adiunktem w Katedrze Historii Kościoła Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, kapelanem Honorowym Ojca Świętego (Prałatem) oraz Kanonikiem Honorowym Kapituły Metropolitalnej Wrocławskiej. Pełni opiekę duchową nad Nowogródzianami. Decyzją ks. Arcybiskupa Józefa Kupnego, Metropolity Wrocławskiego został z dniem 30 czerwca 2015 r. mianowany proboszczem naszej parafii pw. NMP Matki Miłosierdzia we Wrocławiu.


ks. Jan Adamarczuk opiekun ministrantów w latach 1991 - 1995

Dyrektor Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Henrykowie
Ks. Krzysztof Głuszko pochodzi z Zamysłowa (okolice Szlichtyngowy; diecezja Zielonogórsko-Gorzowska). Urodził się 15.02.1989 roku we Wschowie. W latach 2005-2008 uczęszczał do Niższego Seminarium Duchownego – Liceum Ogólnokształcące Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie. Po zdaniu egzaminu maturalnego wstąpił do Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. W r. 2013 obronił pod kierunkiem ks. prof. Romana Rogowskiego pracę magisterską pt.: Udział Maryi w dziele odkupienia w nauczaniu błogosławionego Jana Pawła II w świetle encykliki "Redemptoris Mater" z teologii dogmatycznej na Papieskim Wydziale Teologicznym. 24 maja 2014 roku wraz z kolegami kursowymi przyjął z rąk Księdza Arcybiskupa Józefa Kupnego - Metropolity Wrocławskiego w katedrze wrocławskiej święcenia prezbiteratu. W latach 2014-2016 pracował jako wikariusz w parafii pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Górze. Od 01.09.2016 r. rozpoczął pracę duszpasterską w naszej wspólnocie parafialnej.